Kåseberga Byalags stadgar

§ 1 Medlemmar
Kåseberga byalag är en ideell förening som representerar Kåseberga samhälle och dess befolkning, och som omfattar samhället öster om Margretevall, väster om Lejongården och söder om Mossarännan. Medlem är den som betalat sin årsavgift och äger eller hyr fastighet inom området. Stödmedlem kan den vara som bor utanför området och betalat årsavgift. Stödmedlem saknar rösträtt.

Medlem med mångårigt medlemskap, som fyllt 80 år, utnämns till hedersbybo och behöver inte betala medlemsavgift.

§ 2 Ändamål
Byalagets ändamål är:
-          att värna byns traditioner och minnen

-          att arbeta för byns framtida utveckling

-          att tillvarata bybornas intressen

-          att verka för en kamratlig samvaro i enighetens och hjälpsamhetens anda.

 
§ 3 Årsavgiften
Ingen inträdesavgift utgår. Årsavgiften fastställes vid ordinarie årsmöte.

§ 4 Styrelse
Styrelsen består av en av årsmötet vald ordförande samt sex ledamöter.

Ledamöterna väljs för en tid av två år. Mandatperioden utgår för 3 av ledamöterna efter 1 år  (gäller första valet).

Om någon ledamot avgår under mandatperioden ska fyllnadsval förrättas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.

Ordförande har utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst åtta gånger per år.

 § 5 Räkenskap och revision
För granskning av styrelsens förvaltning och byalagets räkenskaper skall årligen på ordinarie årsmöte utses två revisorer och en suppleant.

Räkenskaperna med verifikationer, styrelseprotokoll och övriga handlingar avlämnas senast tre veckor före ordinarie årsmöte till revisorerna, vilka senast en vecka före årsmötet överlämnar vad de mottagit och därvid avger revisionsberättelse med till-eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Räkenskaperna omfattar 1 januari till 31 december.

 § 6 Valberedning
Väljs av årsmötet och skall bestå av 3 ledamöter varav en sammankallande. Ledamöterna väljs för en tid av ett år. Valberedningens förslag till val skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.


§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 juni. Kallelse till årsmötet ska ske genom anslag och/eller personlig kallelse, senast en månad före årsmötet. Detta gäller också för motioner eller skrivelser till styrelsen.

Vid årsmötet skall förekomma:

-          val av årsmötets ordförande och sekreterare

-          val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

-          mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordningen

-          styrelsens verksamhetsberättelse

-          revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

-          fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

-          bestämma årsavgiften för medlemskap i byalaget

-          bestämma körersättning vid uppdrag för Byalaget

-          val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

-          val av ledamöter vars mandattid utgått

-          val av revisorer och en suppleant för dem

-          val av tre personer till valberedningen

-          styrelsens förslag och propositioner

-          inkomna motioner

Rösträtt vid årsmötet har den som betalt årsavgiften

 
§ 8 Allmänna möten
Byalaget samlas till allmänna möten när styrelsen så finner lämpligt, dock 2 stycken protokollförda möten per år, varav ett möte under sommarmånaderna, på begäran av årsmötets valda revisorer, eller då minst 10% av medlemmarna skriftligt begär detta.
 
§ 9 Styrelsen åligganden
Styrelsen förbereder alla ärenden som skall behandlas vid byalagets möten, förfogar över byalagets medel, men äger ej rätt att åsamka någon skuld utöver dess tillgångar.

Ordföranden ska före utbetalning attestera alla kassaanvisningar och räkningar jämte kassören, och underteckna alla från byalaget eller dess styrelse utgående mera betydelsefulla skrivelser.

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens och byalagets möten. Protokoll skall snarast tillställas styrelsens ledamöter och revisorer.

Kassören som omhändertar byalagets räkenskaper, skall indriva dess fordringar, utbetala kassaanvisningar och räkningar samt föra medlemsförteckning. 3 veckor före ordinarie årsmöte skall kassören till revisorerna överlämna verksamhetsårets räkenskaper med tillhörande verifikationer.


§ 10 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar sker genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande allmänna möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

 
§ 11 Byalagets upplösning
Beslut om byalagets upplösning skall för att vara giltigt ha fattats vid två på varandra följande möten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid vart och ett av dessa möten skall beslutet ha biträtts av 2/3 av de röstande.

Vid byalagets upplösande skall de behållna tillgångarna överlåtas till befintlig föreningsverksamhet i Kåseberga samhälle eller annan jämförbar verksamhet.

Uppdaterade den 12/8 2015.